ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમના કરાણે અત્યારે રજીસ્ટ્રેશન બંધ કરવામાં આવ્યા છે